Monografie:

Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład, Wolters Kluwer Polska, 2019

Sdownictwojpg

Komentarze:

(współautor) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe (redakcja naukowa: Tadeusz Zembrzuski), Wolters Kluwer Polska, 2020

komentarzjpg

Artykuły i glosy:

1. Instytucja ławnika sądowego w postępowaniu cywilnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, PS 2012, nr 7-8;
2. Czym powinien kierować się sąd ustalając jurysdykcję krajową dla umownych i pozaumownych zobowiązań elektronicznych, PS 2012, nr 5;
3. Does the winner take it all ? – Zasady zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2012, nr 1-2;
4. Zjawisko tzw. prania brudnych pieniędzy w międzynarodowym arbitrażu, Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja 2012, nr 3(19);
5. Jurysdykcja, prawo właściwe oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach spadkowych w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r, PS 2013, Nr 1;
6. Glosa do wyroku TS z 19 lipca 2012 w sprawie C-154/11, EPS 2014, nr 2;
7. Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym)– uwagi de lege ferenda, PPC 2014, nr 2;
8. Jurisdictional conflicts in investment arbitration, Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja 2014, nr 1;
9. Glosa do wyroku SN z 23 maja 2013 r. II CSK 250/12, Palestra 2014, Nr 5-6;
10. Glosa do wyroku SN z 11.10.2013 r. sygn. I CSK 697/12, OSP 2014, Nr 9;
11. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2011 r., C-509/09, C-161/10. Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach o ochronę dóbr  osobistych przed naruszeniem w Internecie, PPC 2015, Nr 1 (współautor M. Pilich);
12. Kilka uwag na temat drogi sądowej dla roszczeń wynikających z ustawy o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń  podwykonawców w sektorze budowlanym, Przegląd Sądowy 2015, nr 6;
13. Czy sądy państwowe mogą odegrać znaczącą rolę w rozstrzyganiu międzynarodowych sporów handlowych? (uwagi na tle konwencji haskiej z 30 czerwca 2005 roku o umowach dotyczących właściwości sądu), Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja 2015, Nr 4;
14. Brak środków finansowych na postępowanie przed sądem polubownym a zapis na sąd polubowny, PPC 2016, nr 1;
15. Przesłanki dopuszczalności postępowania grupowego w polskim procesie cywilnym. Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 28.01.2015 r. (I CSK 533/14) oraz wybranego orzecznictwa sądów powszechnych, PS 2016, nr 4;
16. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 września 2016 r., I ACz 682/16, OSP 2017/3/28;
17. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2016 r., I ACa 843/16, PS 2017/2/130-140.

Publikacje On-line:

- State-to-state arbitration pursuant to Bilateral Investment Treaties: The Ecuador-US dispute, Young ICCA Blog, posted on Feb., 14, 2013 - (http://www.youngicca-blog.com/wp-content/uploads/2013/02/State_to_State_Marcin_Orecki_10_02_201.pdf)

- Who is bound by an arbitration clause? (scope of arbitration clause ratione personae), LCIA YIAG Newsletter,  2012 - ( http://www.lcia.org/media/Download.aspx?MediaId=202)

- Rules of law applicable to arbitration agreements under the New Polish Private International LawLCIA YIAG Newsletter, August 2011
- (http://www.lcia.org//Media/Download.aspx?MediaId=177)

Blog:

http://kluwerarbitrationblog.com/author/marcin-orecki/