- Reprezentowanie wykonawców i podwykonawców w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących realizacji projektów infrastrukturalnych takich jak autostrady, drogi ekspresowe, elektrownie, sieci wodociągowe, farmy wiatrowe, obiekty kubaturowe (z uwzględnieniem warunków kontraktowych FIDIC);
- Reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądem państwowym w sporze dotyczącym właściwości sądu polubownego (arbitrażowego) oraz ważności zapisu na sąd polubowny (arbitrażowy);
- Reprezentowanie międzynarodowych przedsiębiorców w postępowaniach egzekucyjnych;
- Reprezentowanie mniejszościowego akcjonariusza w sporach korporacyjnych z akcjonariuszem większościowym;
- Reprezentowanie międzynarodowych przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych;
- Reprezentowanie międzynarodowego przedsiębiorcy w sporach związanych z realizacją inwestycji wiatrowej w Polsce, w tym w postępowaniach o ustanowienie służebności przesyłu;
- Reprezentowanie konsorcjum międzynarodowych przedsiębiorców w postępowaniu przed sądem państwowym o stwierdzenie obowiązku zawarcia przez podmiot publiczny umowy typu projektuj i buduj o wartości przekraczającej 60 mln złotych;
- Reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu przed sądem państwowym dotyczącym naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji;
- Doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców z zakresu odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu, kar umownych;
- Przygotowywanie i negocjowanie umów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów budowlanych (roboty budowlane, usługi, dostawy) w ramach kompletnego procesu inwestycyjno-budowlanego.
Projekty:
- Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18;
- Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6;
Budowa II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C18 ("Trocka") do torów odstawczych za stacją C21;
- Budowa II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4;  
- Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C4 „Powstańców Śląskich” do STP Mory wraz z STP Mory;  
(sporządzenie projektów wykonawczych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego)